چارت درسی ارشدآ موزش زبان انگلیسی

ترم اول:

1-آواشناسی آموزشی (2واحد)

2-مسائل زبانشناسی (2واحد)

3-اصول و روش تدریس زبانهای خارجی(2واحد)

4-روش تحقیق در مسائل موزش زبان(2واحد)

5-درس اختیاری (تخصصی الزامی 2واحد)

ترم دوم:

1-زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها(2واحد)

2-اصول و روش تدریس مهارتها(2واحد)

3-درس اختیاری(تخصصی الزامی 2 واحد)

4-درس اختیاری (تخصصی الزامی 2 واحد)

ترم سوم:

1-آزمون زبان خارجی(2 واحد)

2-سمینار (مسائل آمزشی زبان) (2 واحد)

3-درس اختیاری(تخصصی الزامی 2 واحد)

تهیه و تدوین مطالب درسی(2 واحد)

ترم چهارم:

پایان نامه (6 واحد)

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 چارت کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
 چارت کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی
 چارت کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی
تعداد بازديد از اين صفحه : 831